Algemeen

Voor Club van vrijwilligers is een verantwoorde en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van deze website in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van groot belang. Ten aanzien van de opslag, verwerking en eventuele overdracht van deze gegevens handelt Club van vrijwilligers volgens het in genoemde wet bepaalde. Club van vrijwilligers is aan te merken als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het gebruik van onderdelen van deze website, waaronder de inschrijving van zoekers, zal Club van vrijwilligers bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. Club van vrijwilligers heeft voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangewezen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Beveiliging van gegevens

Club van vrijwilligers tracht de gegevens van gebruikers zowel online als offline optimaal te beveiligen. Slechts geselecteerde medewerkers hebben toegang tot de informatie die de gebruikers doorgeven aan Club van vrijwilligers. Club van vrijwilligers heeft de hiervoor bedoelde medewerkers een geheimhoudingsplicht opgelegd. De opslag en doorgifte van gebruikersgegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken. Op gevoelige gebieden, zoals bij het op de website gebruikte betalingssysteem, hanteert Club van vrijwilligers een hoog veiligheidsniveau om de persoonsgegevens te beschermen. Op een aantal pagina’s van de Club van vrijwilligers website kan men doorklikken naar websites van derden, die mogelijk een afwijkende privacybeleid hanteren. Club van vrijwilligers is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt daarvoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Vastleggen en gebruik van gegevens

Bij het gebruik van bepaalde onderdelen van de website dienen bepaalde persoonsgegevens te worden ingevuld en verstuurd aan Club van vrijwilligers . Indien bepaalde persoonsgegevens niet ingevuld worden, kan Club van vrijwilligers de diensten niet optimaal aanpassen naar de wensen van de gebruiker. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de website, alsmede voor het onderhouden van de (contractuele) relatie tussen Club van vrijwilligers en de gebruiker. Bij inschrijven wordt de gebruiker gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Met deze toestemming machtigt de gebruiker Club van vrijwilligers om de ingevulde persoonsgegevens te gebruiken voor correspondentie, het onderhouden van contacten, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen en om de gebruiker te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen zijn interessegebied vallen. Club van vrijwilligers bewaart de door de gebruiker aan haar toevertrouwde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de door haar beoogde doeleinden. Persoonsgegevens welke op onze website worden geüpload, worden na 3 maanden verwijderd. Ten aanzien van bezoekgegevens voor statistische doeleinden en optimalisatie van de website geldt dat de verzamelde informatie in de regel niet te herleiden is naar individuele gebruikers.
Voor het onderhouden van de (contractuele) relatie tussen Club van vrijwilligers, de gebruiker en de opdrachtgever dienen bepaalde persoonsgegevens gedeeld te worden met derde partijen. Er zal hier expliciet toestemming voor worden gevraagd aan de gebruiker. Deze gegevens zullen niet internationaal worden gedeeld.

Overige

Onze privacyregeling is niet van toepassing op persoonsgegevens die van gebruikers op of via andere websites worden verzameld of verwerkt. Club van vrijwilligers behoudt zich het recht om deze privacyregeling te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze regelmatig te controleren.

Gebruik van cookies

Club van vrijwilligers kan gebruik maken van zogeheten “session cookies”. Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik van de website te vergemakkelijken en worden bij het afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd. Alle informatie over cookies vind je op onze cookiebeleid pagina. Deze cookies hebben geen gevolg voor de privacy van de gebruiker.

Geautomatiseerde verwerking

Club van vrijwilligers maakt gebruik van besluitvorming op basis van profielen door geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het besluit is niet uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking, er is sprake van menselijke tussenkomst.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens door Club van vrijwilligers door een e-mail te sturen aan club@vrijwilligers.nl of een verzoek daartoe te richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via onderstaand correspondentieadres. De gebruiker beschikt voorts over het recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van de verwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van de door hem opgegeven persoonsgegevens. Gebruiker kan ter zake een schriftelijk en ondertekend verzoek met vermelding van datum, en naam-, adres- en woonplaatsgegevens richten aan:

De Functionaris van Gegevensbescherming (FG)
Club van vrijwilligers
club@vrijwilligers.nl